Hoppa till innehåll

Offentligt samråd om Europeiska dataskyddsstyrelsens anvisningar om beräkning av sanktionsavgifter och om användning av ansiktsigenkänningsteknik vid brottsbekämpning

Utgivningsdatum 24.5.2022 12.02 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 9.41
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har upprättat två nya anvisningar som är öppna för intressentgruppernas kommentarer fram till den 27 juni. Anvisningarna handlar om hur administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen ska beräknas samt om användning av ansiktsigenkänningsteknik inom brottsbekämpning.

Syftet med anvisningarna är att förenhetliga förfaranden med sanktionsavgifter

Anvisningen om beräkning av sanktionsavgifter förenhetligar dataskyddsmyndigheternas förfarande vid fastställandet av sanktionsavgifter. Anvisningen innehåller bland annat harmoniserade bedömningsgrunder för klassificering som tar hänsyn till överträdelsens karaktär och allvarlighet samt det granskade företagets omsättning.

”Härefter kommer dataskyddsmyndigheterna inom EES-området att tillämpa samma förfarande vid beräkningen av sanktionsavgifter. Detta gör att dataskyddsmyndigheternas praxis för sanktionsavgifter blir mer enhetlig och transparent”, konstaterar dataskyddsstyrelsens ordförande Andrea Jelinek.

Anvisningen innehåller en metod i fem steg för bedömning och beräkning av sanktionsavgiften. Dataskyddsmyndigheterna ska först utreda om man bör påföra en sanktionsavgift i fallet eller om det är fråga om fler separata överträdelser. Beräkningen av beloppet för sanktionsavgiften inleds med en startnivå som fastställs enligt bedömningen av överträdelsens allvarlighetsgrad och det granskade företagets omsättning.

Dataskyddsmyndigheterna ska dessutom ta hänsyn till försvårande och förmildrande faktorer som kan öka eller minska sanktionsbeloppet. Dataskyddsmyndigheterna ska också försäkra sig om att sanktionsavgiften inte överstiger det lagstadgade maxbeloppet. Till sist görs en bedömning om att den beräknade sanktionsavgiften är effektiv, avskräckande och proportionerlig.

Anvisningen om beräkning av sanktionsavgifter är ett viktigt tillägg till den ram som dataskyddsstyrelsen utvecklar för att effektivisera samarbetet mellan dataskyddsmyndigheterna i gränsöverskridande fall.

Anvisningarna finns på dataskyddsstyrelsens webbplats för offentligt samråd fram till den 27 juni: Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR

Användningen av ansiktsigenkänningsteknik vid brottsbekämpning ska vara nödvändig och proportionerlig

Dataskyddsstyrelsens andra nya anvisning stödjer lagstiftare och brottsbekämpande myndigheter inom EU och i dess medlemsländer i frågor som förknippas med införande och användning av ansiktsigenkänningssystem.

”Den moderna teknologin ger brottsbekämpande myndigheter möjligheter att snabbt identifiera personer som är misstänkta för allvarliga brott, men teknologin ska uppfylla kraven på nödvändighet och proportionalitet. Ansiktsigenkänningstekniken förknippas väsentligen med behandling av personuppgifter, inklusive biometriska uppgifter, och medför allvarliga risker för den enskildas rättigheter och friheter”, säger Andrea Jelinek.

Dataskyddsstyrelsen betonar att ansiktsigenkänningsteknik bör endast användas i enlighet med dataskyddsdirektivet avseende brottmål.

I anvisningen rekommenderar dataskyddsstyrelsen att användning av ansiktsigenkänningsteknik förbjuds i vissa situationer. Dataskyddsstyrelsen anser att det ska vara förbjudet att använda ansiktsigenkänningsteknik till exempel för biometrisk fjärridentifiering av personer på allmän plats. Även sådana AI-system bör förbjudas där biometriska identifierare används för att klassificera personer i olika grupper till exempel på basis av etniskt bakgrund, kön eller politisk eller sexuell läggning.

Ansiktsigenkänningsteknik i samband med brottsbekämpning bör inte heller användas för behandling av personuppgifter som baseras på databaser som brett och summariskt samlar in personuppgifter, till exempel fotografier som finns tillgängliga på webben.

Anvisningen kan kommenteras på dataskyddsstyrelsens webbplats fram till den 27 juni: ​​​​​​​Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement

Mer information:

​​​​​​​Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats: EDPB adopts Guidelines on calculation of fines & Guidelines on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement (16.5.2022)

Tillbaka till toppen