Hoppa till innehåll

Påföljdsavgift för Suomen Asiakastieto för försummelse att iaktta dataombudsmannens förordnande

Utgivningsdatum 2.3.2023 12.17 | Publicerad på svenska 14.3.2023 kl. 12.23
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrås påföljdskollegium har ålagt Suomen Asiakastieto Oy att betala 440 000 euro i administrativ påföljdsavgift, eftersom bolaget inte hade avlägsnat ogrundande anteckningar om betalningsstörning ur kreditupplysningsregistret. Påföljdskollegiet betonar att behandlingen av anteckningarna om betalningsstörning har betydande verkningar för människornas rättigheter och friheter.

Dataombudsmannens byrå gjorde 2021 en utredning av Suomen Asiakastietos agerande gällande hanteringen av uppgifter om betalningsstörning som grundar sig på lagakraftvunna domar. Då konstaterade dataombudsmannen att uppgifter som grundar sig på bestridda domar inte borde ha lagrats som anteckning om betalningsstörning.

Påföljdskollegiet fäste uppmärksamhet vid att en anteckning om betalningsstörning har betydande verkningar för individernas rättigheter och friheter. Till följd av en anteckning om betalningsstörning kan exempelvis krav ställas på att ett kreditkort ska returneras och det är sannolikt att möjligheten att få kredit försvåras. Rättsregistercentralen överlåter dagligen uppgifter om anteckning om betalningsstörning till Suomen Asiakastieto för anteckning i registret för kreditupplysning. Anteckningar om betalningsstörning som upptagits i registret för kreditupplysning överlåts också i stor omfattning för olika användningsändamål.

"Felaktiga anteckningar om betalningsstörning kan exempelvis leda till att personen inte får hyresbostad eller hemförsäkring. Det gäller ofta uppgifter om personer som går igenom en tung period i sitt liv och därmed inte nödvändigtvis har resurser att ta vara på sina rättigheter", konstaterar dataombudsman Anu Talus.

De felaktiga anteckningar om betalningsstörning som grundar sig på lagakraftvunna domar borde ha avlägsnats

I november 2021 förordnade dataombudsmannen bolaget att rätta till sitt förfarande för registreringen av uppgifter om betalningsstörning som grundar sig på lagakraftvunna domar och avlägsna alla felaktiga anteckningar om betalningsstörning som detta förfarande orsakat. Bolaget ålades att lämna in en utredning till dataombudsmannen över de åtgärder som bolaget hade vidtagit till följd av förordnandet samt information om antalet avlägsnade anteckningar om betalningsstörning. Suomen Asiakastieto sökte inte ändring i förordnandet.

I den utredning som bolaget lämnade in till dataombudsmannens byrå berättade bolaget att det ändrat sitt förfarande för registreringen av anteckningar om betalningsstörning som grundar sig på lagakraftvunna domar. Bolaget konstaterade att det i praktiken är omöjligt att i efterhand hitta anteckningarna om bestridna ärenden i systemet eftersom det inte hade fått uppgifter om felaktigt överlämnade beslut av Rättsregistercentralen.

I januari 2023 kontaktade dataombudsmannens byrå Suomen Asiakastieto för att höra bolaget för bedömning av påföljderna. Bolaget berättade att det hade gjort en feltolkning av dataombudsmannens förordnande och meddelade att det nu har avlägsnat alla anteckningar om betalningsstörning som grundar sig på lagakraftvunna domar.

Dataombusmannens byrås påföljdskollegium anser att den personuppgiftsansvariga har fattat ett medvetet beslut att inte iaktta dataombudsmannens förordnande. Därmed bör bolagets förfarande anses vara avsiktligt.

Enligt dataombudsmannens byrå hade det varit möjligt att avlägsna de inkorrekta anteckningarna om betalningsstörning eftersom Rättsregistercentralen överlåter de uppgifter om betalningsstörning som grundar sig på lagakraftvunna domar till Suomen Asiakastieto i den form som de finns i Domregistret. Avgöranden kan hämtas ur registret i 10 år från den dag då de gavs.

I juni 2022 preciserades kreditupplysningslagen gällande anteckning om betalningsstörning på grund av lagakraftvunna domar. Enligt lagen kräver registreringen av en betalningsstörning genom en domstols lagakraftvunna dom att betalningskravet inte bestridits med avseende på grunden eller beloppet.

Beslutet är inte lagakraftvunnet och det är möjligt att söka ändring i det genom att överklaga det hos förvaltningsdomstolen.

Dataombudsmannens och påföljdskollegiets beslut i Finlex (på finska)

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029566 6766

Meddelande 10.1.2022​​​​​​​: Uppgifter om betalningsstörningar har felaktigt överlämnats och antecknats i kreditupplysningsregistret

Bestämmelser om påföljdskollegiets beslutsfattande och de personuppgiftsansvarigas rättsskydd finns i den nationella dataskyddslagen. Påföljdskollegiet bildas av dataombudsmannen och två biträdande dataombudsmän. Kollegiet är behörigt att påföra administrativa påföljdsavgifter för brott mot dataskyddslagstiftningen. Påföljdsavgifternas maximala belopp får vara fyra procent av företagets omsättning eller 20 miljoner euro.

Tillbaka till toppen