Hoppa till innehåll

Nytt uppförandekodex hjälper högskolor hantera studenters personuppgifter

TSV
Utgivningsdatum 16.6.2017 10.14
Nyhet

Det branschspecifika uppförandekodex för dataskydd som offentliggjordes i juni ger högskolor handledning i hur personuppgifter för studenter och sökande ska hanteras. Uppförandekodex är avsedda som stöd för arbete inom studieförvaltning i yrkeshögskolor och universitet.

I uppförandekodex har med början från planeringen beaktats de olika faserna i hantering av uppgifter. De innehåller handlingsrekommendationer för typiska situationer där högskolor hanterar personuppgifter.

Uppförandekodex behandlar också offentlighet och sekretess, utlämnande och överlåtelse av uppgifter samt därtill hörande beslutsfattande och om vilket föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen). Dataombudsmannens byrå har granskat lagenligheten i uppförandekodex med undantag för de delar som gäller tillämpning av offentlighetslagen, eftersom till dataombudsmannens behörighet hör inte att bedöma frågor som gäller tillämpning av offentlighetslagen.

Uppförandekodex har skrivits av juristen Laura Karppinen vid Helsingfors universitet och av juristen Anna Johansson vid Aalto-universitetet. Uppförandekodex har utarbetats i samarbete mellan nätverket för studieförvaltning vid universiteten (OHA-forum) och nätverket för studieförvaltning vid yrkeshögskolor (amk-OHA). Uppförandekodex är inte bindande för högskolorna, men är till stöd då lagenligheten i verksamheten säkerställs.

I uppförandekodex har inte beaktats EU:s allmänna dataskyddsförordning som börjar tillämpas från 25.5.2018. Avsikten är att uppförandekodex uppdateras senare, men tidsschemat för uppdateringen är ännu okänt.

Uppförandekodex för dataskyddet för högskolors studieuppgifter (på finska)

Tillbaka till toppen