Anmälan om missförhållande i behandlingen av personuppgifter

Behandlingens syfte

Enligt dataskyddsförordningen har varje registrerad rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av sina personuppgifter bryter mot dataskyddsförordningen. Den registrerade kan inge klagomål till exempel om en personuppgiftsansvarig inte tillgodoser den registrerades rättigheter.

Att anmäla ett missförhållande till dataombudsmannens byrå

Dataombudsmannens byrås Anmälan om missförhållande i behandlingen av personuppgifter-blankett finns i Turvalomake-tjänsten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Blanketten fylls i och skickas skyddat till dataombudsmannens byrå. Du får ett meddelande från dataombudsmannens byrå, då begäran som du skickat har mottagits på registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå.

Om du vill kan du lämna in en anmälan med blanketten anonymt genom att låta bli att fylla i dina kontaktuppgifter på blanketten. Vänligen notera att om du lämnar in en anmälan anonymt kan vi inte kontakta dig om eventuellt avgörande i ärendet.

Vår dataskyddspraxis: Uträttande av ärenden elektroniskt