Begäran om förordnande som gäller den registrerades rättigheter

Behandlingens syfte

Enligt dataskyddsförordningen har varje registrerad rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av sina personuppgifter bryter mot dataskyddsförordningen. Den registrerade kan inge klagomål till exempel om en personuppgiftsansvarig inte tillgodoser den registrerades rättigheter.

Vår dataskyddspraxis: Uträttande av ärenden elektroniskt

Använd skyddad e-post vid behov

Vänligen sänd inte känsliga uppgifter (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd, socialvårdstjänster eller den ekonomiska ställningen) eller sekretessbelagda uppgifter på blanketten. Du kan sända dem separat med skyddad post.

Justitieministeriets tjänst för at skicka skyddade e-post är ett säkert sätt att sända känsliga och sekretessbelagda uppgifter till dataombudsmannens byrå. Hänvisa till den blankett du tidigare skickat i meddelandets rubrik, till exempel:

Begäran om förordnande som gäller den registrerades rättigheter – ditt namn – sändningsdag för blanketten

Innan du använder tjänsten, läs också anvisningen om sändning av skyddad post (pdf).