Händelser år 2019

Januari

 • Den nationella dataskyddslagen och dataskyddslagen avseende brottmål trädde i kraft.
 • Dataombudsmannens byrå uppdaterade förteckningen över behandlingsåtgärder i samband med vilka en konsekvensbedömning ska genomföras.

Februari

 • Europeiska dataskyddsstyrelsen gav de första anvisningarna i händelse av avtalslös brexit.

Mars

 • Dataombudsmannens byrå gav anvisningar om behandlingen av personuppgifter i samband med valreklam.

April

 • Dataombudsmannen krävde att ett företag korrigerar sitt automatiska beslutsfattande.
 • Lagen om integritetsskydd i arbetslivet reformerades.

Maj

 • Biträdande dataombudsmän Jari Råman och Anu Talus utnämndes till sina tjänster.
 • Första årsdagen för tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning.
 • Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården trädde i kraft.

Juni

 • Europeiska dataskyddsstyrelsen godkände anvisningarna om uppförandekoder.
 • Dataombudsmannen och konsumentombudsmannen samarbetade för att få ett slut på lagstridiga robotsamtal.

Juli

 • Flera kommuner utsattes för personuppgiftsincidenter under sommaren.

Augusti

 • Dataombudsmannens byrå publicerade anvisningar om behandling av personuppgifter i föreningsverksamhet.

September

 • Dataombudsmannens byrås påföljdskollegium inledde sin verksamhet.
 • Utlåtanden om funktionaliteten av den allmänna dataskyddsförordningen och om erfarenheter om dess tillämpning.

Oktober

 • Den internationella konferensen för ombudsmän för dataskydds- och integritetsfrågor betonade vikten av globala dataskyddsstandarder.
 • EU-domstolen gav ett avgörande om praxis för cookies.
 • Dataombudsmannens byrå tog i bruk ett nytt telefonrådgivningsnummer för personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud för att förbättra tillgängligheten.

November

 • Dataombudsmannen och underrättelsetillsynsombudsmannen kom överens om ett ömsesidigt samarbete.

December

 • Dataombudsmannens ställningstagande om omfattningen av den registrerades rättigheter förblev i kraft hos högsta förvaltningsdomstolen i det så kallade piratbrevärendet.

Läs mera:
Dataombudsmannen Reijo Aarnio: Reformernas år 2019
Biträdande dataombudsman Anu Talus: Betydelsen av internationellt samarbete ökar
Biträdande dataombudsman Jari Råman: Fokus på ärenden som handlar om den interna säkerheten
Tyngdpunktsområden för dataskyddsarbetet
Personal och ekonomi
Dataombudsmannens byrås verksamhetsberättelse 2019 (pdf)